Disclaimer

Juridische informatie – Disclaimer – Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.
Door de toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u er zich toe deze na te leven.
Het gebruik van deze website heeft niet tot gevolg dat er enig juridische samenwerkingsverband wordt gecreëerd.
Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
Chexxl behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Website inhoud

Deze website geeft een aanbod van informatie en mogelijkheden voor het opzetten van het gebruik van deze informatie.
De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Chexxl biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de accuraatheid, volledigheid, geschiktheid of de actualisering van de informatie die op deze website wordt aangeboden.

De website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen, worden beschermd door de intellectuele rechten van Chexxl, zijn eventuele leveranciers of partners.

De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Chexxl.

Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

Toegang tot de website

Chexxl stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.
Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge stortingen of omwille van enige andere technische reden.

Aansprakelijkheid

Chexxl en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.
Chexxl is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Chexxl gewaarschuwd werd voor deze schade.
Chexxl is niet verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de website, tijdens het raadplegen van de pagina’s van de website of in het algemeen, tijdens de overdracht van gegevens naar zijn ontvangstmaterieel. Chexxl is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn website.

Chexxl is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Chexxl wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. Chexxl zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.

Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend.
U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

Chexxl treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van derden. Chexxl kan deze sites niet controleren en kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Chexxl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Sint-Niklaas, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Chexxl behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

Het gebruik van de website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf niet van toepassing is.Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de website niet verder te gebruiken.